gallery/avvn-brieflogo

Samen Plezier in Tuinieren

gallery/1435337774_facebook

De Ambitie

AMBITIE

Het is onze ambitie om het beeld en de positie van volkstuinen en andere vormen van samen tuinieren te versterken. Het AVVN is een netwerk van organisaties en personen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang van samen tuinieren. Wij willen uitgroeien tot dé landelijke organisatie voor samen tuinieren en dé organisatie die zich inzet voor het behoud en de uitbreiding van recreatief groen in de bebouwde omgeving. In iedere wijk, dorp of stadsdeel in Nederland moet voldoende ruimte zijn om samen te kunnen tuinieren.

 

Er is druk op de groene ruimte in het stedelijk gebied. Wij streven naar landelijke bescherming voor ons recreatief groen en naar uitbreiding in onder meer nieuwbouw gebieden. Wij streven er tevens naar dat deze gebieden waar mogelijk met andere recreatievormen gedeeld worden en op een zodanige wijze worden beheerd en onderhouden dat ze een bijdragen leveren aan de natuurlijke diversiteit van de stedelijke flora en fauna.

 

WAAROM IS SAMEN TUINIEREN ZO BELANGRIJK?

Samen tuinieren is goed voor samenleving en leefomgeving. Dit komt tot uitdrukking in 6 thema’s, te weten:

 

  1. Groen in woonwijken, bij kantoren en bedrijven (een plezierig en gezond woon- en werkklimaat);
  2. Natuur (tuinieren, gewaskennis, biodiversiteit, ecologie);
  3. Voedsel (teelt, productie, delen en ruilen);
  4. Klimaat (duurzaamheid, milieubewust tuinieren, watermanagement)
  5. Maatschappij (mensen verbinden, ontmoeten, bestrijding van eenzaamheid, zinvolle tijdsbesteding bieden, educatie);
  6. Gezondheid (tuinieren verbetert het humeur, zelfvertrouwen en de gezondheid).

 

HOE MAKEN WE ONZE AMBITIE WAAR?

Wij kunnen onze ambitie alleen maar waarmaken als we allemaal samen werken binnen het AVVN en eensluidend onze ambitie uitdragen. Wij willen alle gelegenheden aangrijpen om het netwerk dat het AVVN vormt uit te breiden met meer georganiseerde verbanden waar samen tuinieren centraal staat.

 

Via externe en interne publiciteit en lobby zullen wij het belang van voldoende ruimte voor tuinen onder de aandacht brengen en tevens aandringen dat alle vormen van samen tuinieren een onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving uitmaken.

 

Op eigen initiatief en in samenwerking met andere organisaties zullen wij projecten ontwikkelen en financieringsmogelijkheden zoeken om onze ambities waar te maken.

 

71ste AVVN-congres d.d. 16 juni 2018

 

gallery/ambitie4